Litt om vår historie

Litt om vår historie....

Mosjøen Skolekorps ble stiftet den 10. mars 1948. Selve ideen om skolekorpset ble unnfanget på slutten av 30-årene. Da foreslo daværende skolestyrer Jørgen Grannes å opprette et hornorkester ved Mosjøen folkeskole. Men tida var ennå ikke moden. Tyskerne okkuperte Norge og folks vante tilværelse ble brutalt omsnudd. Først i 1946 - året etter frigjøringa - ble tanken om et skolekorps på nytt hentet frem. Denne gangen fra Hornmusikken Fram sin side (Arvid Tverå).

Orkesteret sendte en skriftlig henvendelse til daværende skolestyrer ved folkeskolen (Jorolv Aune). Her ble det foreslått opprettelse av et hornorkester ved skolen - og Aune ble bedt om å uttale seg om mulighetene. Korpset skulle selv finansiere sin virksomhet, innkjøp av instrumenter, m.v. ved medlemskontingent, basarer og eventuelle gaver og tilskudd. Videre ville et skolekorps representere et nytt og fargerikt innslag i byens musikkliv og med tida bli verdige representanter - utad - for sin respektive skole, samt sikre rekruttering til stedets voksenkorps. Skolestyrer Aune ble i fyr og flamme, han syntes dette var et alle tiders opplegg og vendte tommelen opp.

Det konstituerende møtet den 10 mars 1948 foregikk i det gamle lærerrommet ved daværende Mosjøen folkeskole (der hvor gymnaset ligger i dag). Tilstede var 14 foreldre til mulige korpsmedlemmer, 2 lærere samt en utsending fra henholdsvis Hornmusikken Fram og Mosjøen Hornmusikk. Møtelederen, skolestyrer Aune, henledet innledningsvis oppmerksomheten på navnet. Enkelte ivret for å kalle det «guttemusikk-korps» etter som det besto av bare gutter. Dette ble frarådd av andre. Fra disse ble det pekt på at man i likhet med andre skolekorps på den tida burde legge forholdene til rette for at også jenter kunne bli med dersom interessen skulle oppstå ved et senere tidspunkt. Navnet «Mosjøen Skolekorps» ble så foreslått og enstemmig vedtatt.

Det var på forhånd blitt utarbeidet forslag til vedtekter og disse ble nå vedtatt. I følge formålsparagrafen hadde således Mosjøen Skolekorps «til oppgave å fremme musikklivet i byen. Det skal være med på å skape interesse for musikk mellom barn og ungdom og fest og glede for eldre og yngre». Opptaket i korpset ble overlatt til skolestyreren og sanglæreren. Møtet konsentrerte seg ellers om de mer formelle sider ved virksomheten. Aune ble pålagt å kalle inn til styremøte så snart endel gjenstående formaliteter var ordnet. Dermed var det første møtet over og Mosjøen Skolekorps var en realitet.

De to første musikkinstrumentene, et althorn og en pistong, ble bestilt rett etterpå og etter anmodning fra styret tok lærer Leiv Nes på seg jobben som korpsets første dirigent. Da dirigenten for første gang begynte øvingstimene besto korpset av tolv gutter. Disse var Hans Tverå, Erik Stokland, Tor Jacobsen, Willy Berg Nilsen, Bjørn Batt, Finn Arne Olsen, Inge Mørkved, Sverre Jensen, Lars Tverå, Kjell Moe Jacobsen, Torstein Karlsen og Gunnar Helland. Noen sluttet mens andre kom til i løpet av det første året og etter hvert som korpset anskaffet flere instrumenter. Om den første tida hadde Nes følgende bemerkning: «orkesteret synte stadig framgang og det var en rik opplevelse å arbeide sammen med de unge guttene».

Siden den gang har mye skjedd og korpset har hatt både oppturer og nedturer. 

I dag - over 75 år etterpå - fremstår korpset likevel som et vitalt og ikke minst musikalsk dyktig tilskudd til byens kulturliv.  
En storstilt jubilant feiret sitt 75-årsjubileum med storstilt konsert i Mosjøen Kulturhus den 11. Mars 2023. 
Jubileumsavisen - Mosjøen skolekorps 60 år

Last ned avisen som ble utgitt i anledning skolekorpset sin 60 år markering - jubileumsåret 2008.

Last ned
Jubileumsavisen - Mosjøen skolekorps 50 år

Last ned bilaget til Helgeland Arbeiderblad som ble utgitt i forbindelse med skolekorpset sitt 50-årsjubileum i 1998.

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS